Българска финтек асоциация входира становище по повод последните предложения за промени в Законопроект за изменение и допълнение на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ЗИД ДОПК).

Предложението е свързано с осъвременяване на нормативната уредба относно субектите, които могат да предоставят платежни сметки и по-специфично небанковите институции-доставчици на платежни услуги.

В последно време зачестяват случаи на оплаквания от граждани, на които бюджетни организации отказват извършване на преводи по откритите им платежни сметки при доставчици  на платежни услуги, които не са банки. Като аргумент в посочените случаи, бюджетните организации се позовават на законови текстове, съгласно които, като възможен начин за получаване на средствата е посочена единствено банкова сметка.

Предложението е за осъвременяване на термина „банкова сметка“ и замяната му с термина „платежна сметка“. Това ще осигури възможност за свободен избор на ползвателите на платежни услуги и ще спре ограничаването на възможностите на алтернативни доставчици на платежни услуги за достъп до пазара и предлагане на съответната услуга на ползвателите.

Пълният текст на становището може да бъде изтеглен от тук.