[ENGLISH BELOW]

Държавата, в лицето на Министерство на финансите, отрази изразената позиция на частния сектор по повод Национална стратегия за финансова грамотност (НСФГ) и отдели значително внимание на цифровизацията и финансовата грамотност в текста на приетата на 10 февруари от Министерски съвет НСФГ. Стратегията идва след месеци работа на междуведомствена работна група по финансова грамотност, инициирана от Министерство на финансите, където взеха участие над 40 държавни агенции, неправителствени организации и образователни институции. В допълнение към основния текст на Стратегията, Министерството залага и мярка за „Разработване на образователно съдържание за цифровите финансови услуги и продукти“ в Плана за действие.

Какво значи това?

С тези действия държавата ни още веднъж поощрява развитието на цифровите финансови услуги и продукти на територията на страната ни и защитава ролята и мястото на България като Финтех център на Балканите. Чрез заложеното в Стратегията, Министерство на финансите на практика се застъпва зад образователни инициативи в сектора и изразява готовност да продължи съвместната работа с представителите на частния сектор по въпроса. По-конкретно това значи, че в рамките на предвидената за разработване единна платформа с образователни ресурси по финансова грамотност, Министерството ще включи теми и проекти, свързани със съвременните цифрови финансови услуги и продукти.

Що се отнася до участието на БФА – ние сме готови да се включим във всички държавни инициативи, свързани с повишаването на финансовата грамотност на българите. За целта Асоциацията ще създаде Работна група „Финансово образование“ сред членовете на БФА, която ще има за цел да създаде и развие рамка на компетентностите, свързани с изучаването на съвременните финансови услуги и продукти, както и да създаде образователно съдържание за предвидената от Министерството образователна платформа.

Какви са следващите стъпки?

След приемането на НСФГ от Министерски съвет на 10 февруари, пред междуведомствената работна група (МРГ) по финансова грамотност предстои най-важната част по тази инициатива – работата по реализацията на Плана за действие към НСФГ. На проведена виртуална среща на 24.02.2021г. на МРГ по финансова грамотност, всички участници се обединихме около една основна точка за работа в следващите седмици – изготвяне на рамка за компетентностите за финансова грамотност при деца. На следващ етап създаденият прототип ще бъде приложен и надграден за всички целеви групи, заложени в НСФГ. В създаването на тази рамка заяви желание да се включи и БФА, която ще допринесе с вижданията на представлявания от нея сектор.

Как стигнахме дотук?

В края на 2018 г. Министерство на финансите на Република България стартира петгодишен съвместен проект на страните от Югоизточна Европа (Румъния, Хърватия, Северна Македония, Черна гора, Молдова и Грузия), в областта на финансовата грамотност, заедно с помощта на мрежата на Организация за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) – International Network for Financial Education (INFE) и Министерството на финансите на Нидерландия. Дейностите в областта на финансовата грамотност се координират на национално ниво от Министерството на финансите, а начело застава зам. министъра на финансите – Маринела Петрова. Тя създава и Междуведомствена работна група по финансова грамотност (МРГФГ) с основна задача изготвяне на Национална стратегия за финансова грамотност (Стратегията), очертаване на мерките за нейното прилагане, както и проследяване на тяхното изпълнение (Доклад на министър Кирил Ананиев до МС).

Участието на БФА в МРГ по финансова грамотност

Като браншова организация, представител на 48 компании с персонал над 3 500 души от сектор „Дигитални финанси“ в България, БФА бе поканена да вземе участие в МРГ по финансова грамотност. В рамките на участието ни в тази група, на 11 януари 2021г. проведохме публична дискусия по темата за финансовата грамотност и нуждата от изучаване на съвременните цифрови финансови услуги и продукти. По време организираното от нас събитие успяхме да получим институционална подкрепа както от Министерство на финансите, така и от Министерство на Образованието и науката на Република България, Европейския парламент и Организацията за икономическо сътрудничество и развитие. На проведената панелна дискусия по време на събитието участваха публични и частни представители на сектор “Дигитални финанси”, между които бяха проф. Даниела Бобева, преподавател по финанси във ВУЗФ, доц. д-р Марселен Йовоган, ръководител катедра “Финанси и счетоводство” в Стопанския факултет на Софийския университет “Св. Климент Охридски”, Николай Цветанов, директор на Асоциация за отговорно небанково кредитиране, Росица Вартоник, директор на Фондация “Инициатива за финансова грамотност” и Светослав Димитров, секретар на Българска финтек асоциация. В заключение на публичната дискусия от бранша се обединихме около нуждата от изучаване на цифрови финансови услуги и продукти (финтех) от всички българи.

Заключение

Създаването на НСФГ бе първата стъпка от дългогодишен, многокомпонентен процес, чийто позитивен резултат би могъл да се постигне само и единствено с участието на десетки играчи както от публичния, така и от частния сектор. Целта на подобна инициатива е ясна: развитие на възможностите за взимане на правилни финансови решения на българина, което от своя страна да доведе до повишаването на благосъстоянието му. Нашата роля на представители на заинтересованите в сектора е неотменно и постоянно да целим постигането на най-добрите резултати в тази насока. Ето защо, ние от БФА заставаме с целия си ресурс и потенциал и сме готови да работим ежедневно за постигането на тази благородна цел.

 

 

ENGLISH VERSION

The Bulgarian government reflected the Digital Finance industry’s opinion on the National Strategy for Financial Literacy

On 10th March, the Bulgarian government passed the first National Strategy for Financial Literacy. The Strategy is a result of the work of a Working group ‘Financial literacy’ governed by the Ministry of Finance of the Republic of Bulgarian and consisting of more than 40 governmental agencies and non-governmental organizations among which Junior Achievement Bulgaria, Initiative for Financial Education, Bulgarian Fintech Association, the Association of the banks in Bulgaria, etc. In the text of the Strategy, the Bulgarian government took into consideration the Digital Finance industry’s opinion, expressed by the Bulgarian Fintech Association in statements sent to the Minister of Finance of the Republic of Bulgaria in January 2021. The Strategy contains a specific part devoted to the need of studying digital financial services and products and their positive impact and risks they might pose to the financial system. In addition, a measure in the Action plan, attached to the core text of the Strategy to creating content related to the digitalization of financial services and products is applied.

What does this mean?

Undoubtedly, embracing the digitization of finance and applying it in the educational programs for all Bulgarians fosters the development of digital financial services and products in the region. Thus, it once again shows the governmental interest in turning Bulgaria into the most developed Fintech hub of Southeastern Europe. Another example of this is the fact that the Ministry of Finance of the Republic of Bulgaria has set a concrete measure for creating content on digital finance and uploading this information on the financial literacy platform proposed in the Strategy.

When it comes to the BFA contribution – we are ready to take part in any governmental and non-governmental initiative, related to the increase of Bulgarians’ financial literacy level. In fact, the Association has already created a Working group “Financial education” among its members and is now working on gathering in one place the largest Fintech community in Southeastern Europe. The Working group has the main goal to create and develop a digital financial literacy educational framework for Bulgaria. The concrete steps of these efforts will be discussed at future meetings of the group.

What are the next steps?

After the Council of Ministers of the Republic of Bulgaria passed the Strategy for Financial Education on 10th February, the Working group ‘Financial literacy’ at the Ministry of finance is now faced with the most important job – to make all measures applied in the Action plan a reality.
To discuss the implementation of the Action Plan, on 24th February, the Working group ‘Financial literacy’ had a virtual meeting. During this meeting, the group consolidated over the idea that their next step should be creating the core competencies framework on financial literacy for youngsters in Bulgaria. Once a framework for children is created, the prototype will be adjusted and advanced for all target groups set in the Strategy. BFA will also take part in the creation of this framework and contribute with the perspective of the digital finance sector.

How did it all start?

At the end of 2018, the Ministry of Finance of the Republic of Bulgaria launched a five-year project in the field of financial literacy with the help of the International Network for Financial Education (INFE), part of the Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) and the Ministry of Finance of the Netherlands. The project started simultaneously across all countries in Southeastern Europe (Romania, Croatia, Northern Macedonia, Montenegro, and Georgia). The project in Bulgaria has been running under the governance of the Ministry of Finance of the Republic of Bulgaria, headed by the deputy minister of finance – Mr. Marinela Petrova. As part of this initiative, the Finance Ministry created a Working group ‘Financial literacy’ whose main role is to gather the Bulgarian public and private sector to create the National Strategy for Financial Literacy, including an Action Plan with concrete measures, as well as to work on the evaluation of the general performance of the Strategy and the measures applied.

BFA’s contribution to the Working Group ‘Financial Literacy’ at the Ministry of Finance of the Republic of Bulgaria

As an industry organization, representing 48 companies with 3500+ personnel from the digital finance industry in Bulgaria, the Bulgarian Fintech Association has been invited to take its rightful part in the Working Group ‘Financial Literacy’. As part of this group, on 11th January 2021, the Association conducted a public consultation about financial literacy and the need to teaching and learning contemporary digital financial services and products. The public consultation was supported by the Ministry of Finance of the Republic of Bulgaria, the European Parliament, and the Organization for Economic Co-operation and Development (OECD). The consultation consisted of a wide discussion on financial literacy and brought together some of the most popular names in Digital Finance in Bulgaria, among which prof. Daniela Bobeva, a professor in Finance at VUZF, assoc. prof. Marcellin Yovogan, head of Finance and Accounting at the Faculty of Economics and Business Administration at Sofia University, Nikolay Tsvetanov, director of Association for responsible non-banking lending, Rossitsa Wartonick, director at Foundation ‘Initiative for financial literacy’ and Svetoslav Dimitrov, secretary at Bulgarian Fintech Association. In the conclusion of the panel, the industry’s representatives consolidated on the need to educate Bulgarians in digital financial solutions (fintech).

Conclusion

The creation of the National Strategy for Financial Literacy is just the first step of a years-long, highly complex process whose positive results could be achieved only with the participation of dozens of players, both from the public and private sector. However, the goal of this initiative is clear – the development and increase of the possibilities of any Bulgarian to make the right financial decisions will increase Bulgarians’ well-being. To achieve this noble objective, BFA is committed to working constantly with all available resources.