Една от основните цели на Българска финтек асоциация е ефективно да защитава интересите на своите членове пред трети лица, в това число и българските институции, отговарящи за регулирането на финансовия сектор в страната.

Многобройните усилия на БФА и други организации с нестопанска цел в посока постигане на компромис между институциите и бизнеса относно някои от предвидените промени в Закона за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП), както и Правилника за прилагането му (ППЗМИП), се увенчаха с успех в няколко основни направления. Най-значимите промени са свързани с опростяване на процедурите, намаляване на броя на изискваните документи, както и цялостно прецизиране на текстовете.

Постигнат е консенсус по следните въпроси:

  • Конкретизиране на групите задължени лица по чл. 18 на ЗМИП;
  • Прецизиране на правилата за извършване на комплексна проверка, както и случаите, в които има изключения от тях;
  • Уточняване на хипотезите, при които е необходимо установяване на идентичност при сложни или необичайно големи сделки и операции;
  • Опростяване на процедурите и на събирането на документи при идентификация на физически лица и установяването на краен действителен собственик на юридически лица;
  • Въвеждане на всички начини и процедури за идентификация, допустими според Регламент ЕС 910/2014, който се отнася до електронната идентификация и удостоверителните услуги при електронни трансакции.

Промените са резултат от няколко становища и срещи на Българска финтек асоциация с представителите на различни институции. Повече за тях можете да прочетете тук.