На 03.12.2019 г., Българска финтек асоциация входира становище относно Законопроект за изменение и допълнение на Закона за платежните услуги и платежните системи (ЗИД ЗПУПС). В него се предлага преразглеждане и преосмисляне на две разпоредби.

Първата се състои в ал. 5, в чл. 3, създавана с § 2 от Закона за изменение и допълнение на Закона за платежните услуги и платежните системи. Тя трябва да бъде допълнена, както следва:

„(5) Лице, което не притежава лиценз за извършване на дейност по предоставяне на платежни услуги и/или издаване на електронни пари, не може да използва в своето наименование, в рекламата си или в друга дейност думи, означаващи извършването на такава дейност, освен ако не извършва платежни операции по чл. 2 или не е лице, вписано в регистъра оп чл. 19 от ЗПУПС.“

Без да се вземе предвид предложената редакция, текстът ще създаде вътрешно противоречие, а в допълнение ще създаде и неоправдани затруднения, както в дейността на лицензираните дружества, така и на техните подизпълнители и представители, като за последните изрично ще бъде отнета възможността спокойно да осъществяват своята дейност.

Втората разпоредба, на която е обърнато внимание, е член 148а, създавана с § 2 от Закона за изменение и допълнение на Закона за платежните услуги и платежните системи. Тя задължава доставчиците на платежни услуги, лицензирани от БНБ и клоновете на доставчици на платежни услуги, извършващи дейност на територията на страната, когато издават платежни карти в левове, да извършват клиринг и сетълмент на платежните операции в левове чрез системен оператор на система с окончателност на сетълмента, обработваща платежни операции, свързани с карти, която извършва нетен сетълмент в определен момент в RINGS.

Можете да се запознаете с пълния текст на становището тук.